Click Here for All Lyrics Library
 Lyrics 
 Midis   Chords 

GRETAS TITS  Lykwein 
 Hagelslag En Soepenbry 
 FryslƒN Boppe 
 Teiwoar Yn Tytjerksteradiel 
 Moaie Eagen 
 Pak Op Mei Dy Rommel 
 Rappe En Raze 
 B“Le Mei Tsiis 
 H–Nestront 
 Oardel Bak Bier 
 SnotteferkƒLden 
 Punker 
 Henk Nobach 
 Grins 
 Ferwachting 
 Hier Op'e Tosken 
 I.A.O. 
 Goei 
 £S H–N Is Dea 
 Bonus Trak 
 © 2000 8eatles.com  
 My Homepage