Click Here for All Lyrics Library
 Lyrics 
 Midis   Chords 

BLOOD IS STRONG  Aignish 
 Aignish 
 Cumha Do Dh'uilleam Soisal 
 Chisholm Lament 
 O Mo Dhuthaich 
 Oh My Country 
 Fear A'bha\Ta 
 Oh My Boatman 
 Alasdair Mhic Colla 
 Alasdair Mhic Colla 
 Dean Cadalan Samhach, A Chuilean Mo Ruin 
 Sleep Softly, My Darling Beloved 
 An Ataireachd Ard 
 The High Swelling Of The Sea 
 'S Fhada Leam An Oidhche Gheamhraidh 
 I Feel The Winter Night Long 
 Maighdeanan Na H-Airidh 
 Shieling Maids 

DELIRIUM  Rann Na Mo 
 Waiting For The Wheel To Turn 
 Aodann Srath Bha\In 
 Cape Breton Song 
 You Will Rise Again 
 Dean Sa\Or An Spio 
 Coisich, A Ru\In 
 Heart Of The Highland 
 Breisleach 
 Servant To The Slave 

MISC  Am Buchaille 
 © 2000 8eatles.com  
 My Homepage